Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

TRANSVERSALE ONDERSTEUNING

Er werd een reflectie gehouden over de optimalisatie van de Ondersteunende Diensten en de Diensten van de administrateur-generaal van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Deze reflectie werd deels gehouden om de processen te verbeteren, maar ook om de verhuis en de toekomstige samenwerking in het kader van de redesign van de gezondheidszorgadministraties optimaal voor te bereiden.

Hiertoe werd beslist om een entiteit Transversale Ondersteuning op te richten die alle taken van de entiteiten Diensten van de administrateur-generaal en Ondersteunende Diensten samenbundelt onder een entiteit. Daarnaast werden ook enkele benamingen van diensten gewijzigd.

MANAGEMENTONDERSTEUNING

VERGADERINGEN

0 x
Directiecomité
0 x
Uitgebreid Directiecomité
0 x

Doorzichtigheidscomité

0 x
Raadgevend Comité
0 x

Staff Diensten van de administrateur-generaal (tot en met 15 oktober 2018)

0 x
Management Support Netwerk
0 x

Staff Transversale Ondersteuning (vanaf 15 oktober 2018)

VRAGEN

parlementaire vragen

vragen van burgers

DATA PROTECTION OFFICER

Op 24 mei 2018 werd een Data Protection Officer aangeduid die het management en de medewerkers van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten adviseert op vlak van privacy en gegevensbescherming, bereikbaar via DPO@fagg.be

VRAGEN OM ADVIES

vragen om advies over privacy van interne en externe medewerkers

MELDINGEN VAN DATALEKKEN

melding van een datalek ontvangen (geen melding vereist bij de Gegevensbeschermingsautoriteit)

OVERIGE GDPRGeneral Data Protection Regulation – Algemene Verordening Gegevensbescherming-GERELATEERDE KLACHTEN

externe GDPRGeneral Data Protection Regulation – Algemene Verordening Gegevensbescherming-gerelateerde klacht ontvangen

INFORMATIECAMPAGNES GDPRGeneral Data Protection Regulation – Algemene Verordening Gegevensbescherming EN VORMINGSACTIVITEITEN

interne GDPRGeneral Data Protection Regulation – Algemene Verordening Gegevensbescherming-nieuwsbrieven verstuurd

COÖRDINATIE PROJECT & PORTFOLIO MANAGEMENT OFFICE

aanvaarde projecten

projecten afgesloten

Duur van het project

AFDELING ICTInformatie- en communicatietechnologie

CEL PROJECTEN EN ONTWIKKELING

Projecten

0,5

uur

Onderhoud/ondersteuning

0,9

uur

Administratie

0,6

uur

CEL OPERATIES

Team Service Desk

Tijdsbesteding: top 7

*OPSI open PC server integration-open source klantenmanagementsysteem

Team Infrastructuur

Beschikbaarheid van de systemen

AFDELING B&BcBudget en Beheerscontrole

BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

De taken van de afdeling B&BcBudget en Beheerscontrole die te maken hebben met het budgetbeheer zijn ten dienste van de hele organisatie. De cijfers hierover zijn opgenomen in de rubriek Budget.

 

AFDELING COMMUNICATIE

INTERNE COMMUNICATIE

nieuwsbrieven naar het personeel

PERS

persvragen

audiovisuele reportages

persberichten

EXTERNE COMMUNICATIE

0

weergaves van boodschappen op onze sociale media

nieuwsberichten op de FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten-website

INFORMATIECAMPAGNE

Biologische en biosimilaire geneesmiddelen

Met deze nieuwe campagne willen het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en het RIZIVRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering patiënten informeren over biologische geneesmiddelen en de uitbreiding van mogelijkheden om sommige ernstige en chronische ziekten zoals diabetes, auto-immuunziekten en kanker te behandelen.

Biologische geneesmiddelen zijn vaak essentieel voor de behandeling van ernstige en chronische ziekten. Het gebruik van biosimilaire alternatieven heeft een gunstig effect op de toegankelijkheid van ons gezondheidszorgsysteem.

Meer informatie op www.biosimilairegeneesmiddelen.be

BROCHURES EN AFFICHES

aangevraagd door gezondheidszorgbeoefenaars, scholen, burgers …

0

brochures

0

affiches

AFDELING WETGEVING EN GESCHILLEN

wetten

koninklijke besluiten

ministeriële besluiten

huishoudelijk reglement

internationaal verdrag
met het Groothertogdom 
Luxemburg

aanvragen voor openbaarheid van bestuur

AFDELING P&OPersoneel en organisatie

De taken van de afdeling P&OPersoneel en organisatie die te maken hebben met het personeelsbeheer zijn ten dienste van de hele organisatie. De cijfers hierover zijn opgenomen in de rubriek Personeel.

AFDELING KWALITEIT

VERBETERACTIES

KWALITEITSDOCUMENTEN

Kwaliteitsdocumenten: SOP’sStandard Operating Procedure - een reeks geschreven werkinstructies en WIT’sWerkinstructie

PROCESSEN

Procesfiches beschikbaar voor
0 %
van de beroepsprocessen
0 %
van de ondersteunende processen
0 %
van de besturende processen

AUDITS

0
interne auditeurs
0
interne audits
0
processen geauditeerd
22,0 uur
= gemiddelde duur per auditeur per audit
0
non-conformiteiten
waarvan
0 %
kritische
0 %
ernstige
0 %
kleine

EXTERNE KLACHTEN

Ontvangen klachten

0
klachten over het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
0
klachten over FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten-partners

Klachten over het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

0
dagen gemiddelde doorlooptijd
0 %
behandeld binnen de vooropgestelde doorlooptijd

Klachten over FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten-partners

0
dagen gemiddelde doorlooptijd
0 %
behandeld binnen de vooropgestelde doorlooptijd

COÖRDINATIE MENSELIJK LICHAAMSMATERIAAL

Cijfermateriaal in verband menselijk lichaamsmateriaal is terug te vinden bij de resultaten van het DG Inspectie.

EENHEID FACILITY

0

binnenkomende poststukken

0

uitgaande poststukken

0

tickets voor logistieke aanvragen

Bevragingen van de tevredenheid over de dienstverlening van Logistiek

0

bevragingen van de tevredenheid verstuurd

0

bevragingen van de tevredenheid beantwoord

81,0 %

= gemiddelde tevredenheid

Team Vertaling

0

vertalingen waarvan

0

uitbesteed aan een extern bureau

0

woorden in totaal

VERTALINGEN

EENHEID INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Voorbereiden en feedback van internationale vergaderingen

0 x
HMAHeads of Medicines Agencies - netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten
0 x
Management Board van het EMAEuropean Medicines Agency - Europees Geneesmiddelenbureau
0
internationale vergaderingen georganiseerd door het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

voor het HMAHeads of Medicines Agencies - netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten

0 x

European Surveillance Strategy

0 x

Actieve deelname in de TFCIVRHMA-v Task Force on coordination of the Implementation of the Veterinary Regulation

0

studiebezoeken bij het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten:

 • Thaise delegatie – mei 2018
 • Chinese delegatie – juni 2018
 • Braziliaanse delegatie – juni 2018
0
openbare raadplegingen/vragenlijsten voor de bevoegde nationale autoriteiten
 • Public consultation from the European Commission on pharmaceuticals in the environment
 • Vragenlijst 04.2018 – Jaarverslag UNODCUnited Nations Office on Drugs and Crime: ARQ 2017
 • Bevraging 05.2018 – Survey EnprEMA WG – Preparedness in paediatric Clinical Trials_CLINICAL TRIAL FACILITATION GROUP – FAMHPFederal Agency for Medicines and Health Products - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • Vragenlijst 09.2018 – WHOWorld Health Organisation – Wereldgezondheidsorganisatie – Roadmap on Access to medicines – Good Practices
 • Vragenlijst 09.2018 – Survey to Member States to map communication and metric practices on shortages and availability of veterinary medicines
 • Studie 12.2018 – EMAEuropean Medicines Agency - Europees Geneesmiddelenbureau Study on Marketing Authorisation Procedures

niew-icon-glittenieuw

Binnen het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten werd een brexit-coördinator aangeduid die deel nam aan de bijzonder opdracht Brexit van het DG Europese zaken en Coördinatie binnen Buza.

De experten van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten namen deel aan de technische seminaries van de Europese Commissie over de bevoegdheden van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

De administrateur-generaal, Xavier De Cuyper, en Bruno Urbain, evaluator en vertegenwoordiger van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten binnen de CVMPCommittee for Medicinal Products for Veterinary Use - het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau zijn actief in de EMAEuropean Medicines Agency – Europees Geneesmiddelenbureau Working Groups on Committees’ Operational Preparedness.

De administrateur-generaal, Xavier De Cuyper maakt deel uit van de Brexit Task force van het HMAHeads of Medicines Agencies – Netwerk van de Europese geneesmiddelenautoriteiten

EEN OVERLEGCULTUUR

Het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hecht veel belang aan overleg met alle externe partners. Daarom werden in de schoot van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten verschillende comités, commissies en overlegplatformen opgericht om dergelijk overleg structureel te organiseren.

Op de FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten-website kunt u meer informatie vinden zoals de rol, de samenstelling, het huishoudelijke reglement, de dagordes en de verslagen.

We lichten hier de belangrijkste activiteiten van het Raadgevend Comité en het Doorzichtigheidscomité toe.

 

 

RAADGEVEND COMITÉ

Het Raadgevend comité adviseert het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten over het gevoerde en het te voeren beleid. In dit comité zetelen vertegenwoordigers van alle sectoren die zijn betrokken bij de materies waarvoor het agentschap is bevoegd, inclusief van patiënten en consumenten en van de betrokken federale overheidsdiensten. De administrateur-generaal van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten neemt het voorzitterschap waar.

Er werden drie vergaderingen georganiseerd waarin de volgende thema’s aan bod kwamen:

 • interactieve website ter coördinatie van de activiteiten van de ethische comité in het domein van niet-medicamenteuze proeven;
 • campagne klinische proeven “2031 heeft u nodig!”;
 • implementatie Europese verordening met betrekking tot klinische proeven;
 • implantaten: traceerbaarheid, controle, evaluatie, materiovigilantie en transparantie;
 • Patient Support-programma;
 • onbeschikbaarheden geneesmiddelen;
 • koninklijk besluit 6 september 2017 betreffende verdovende middelen en psychotrope stoffen: verbod korting voor apothekers door verduidelijking toepassingsgebied FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten;
 • magistrale bereiding chenodeoxycholzuur voor cerebrotendineuze xanthomatose (CTX);
 • actiepunten en mogelijke gevolgen voor België na Brexit.

 

DOORZICHTIGHEIDSCOMITÉ

Het Doorzichtigheidscomité is en blijft een orgaan waar samenwerking met en transparantie ten aanzien van de stakeholders die bijdrage tot de financiering van het agentschap de sleutelwoorden zijn. De voorzitter is Ann Adriaensen (pharma.be). Met ingang van 7 november 2018 heeft Koen Straetmans (APB) Marc-Henry Cornély (Ophaco) opgevolgd als ondervoorzitter.

Het Doorzichtigheidscomité vergaderde acht keer.

De belangrijkste aandachtspunten in de plenaire vergaderingen waren:

 • begrotingcontrole 2018;
 • begroting 2019-2020-2021;
 • (wijzigingen) financieringswet;
 • operationeel plan 2018-2019;
 • feedback van het Auditcomité;
 • Brexit;
 • Update Redesign;
 • rapportering financiële resultaten, operationeel plan en basisprocessen.

 

Het Doorzichtigsheidscomité bracht drie officiële adviezen uit. Deze hadden betrekking op:

 • het voorstel van Begroting voor 2019 en de meerjarenramingen 2020-2021;
 • de bepalingen inzake de financiering van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten opgenomen in het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (7);
 • het strategisch plan FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 2019-2021.

© 2019 - FAGG | Privacy | Disclaimer | Klachten | Online bevraging | Contact | Colofon | PDF-versie

Volg ons

FAGG Jaarverslag 2018 - powered by THE CREW COMMUNICATION

Share This

Share this post with your friends!